Als studentenvertegenwoordigers verdedigen wij de belangen van alle studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Dit doen we op facultair niveau maar ook op universitair niveau in de studentenraad van de KU Leuven. Bovendien hebben wij ook nauw contact met onze externe campussen in Brussel en Antwerpen waarvan wij ook de belangen verdedigen waar nodig en met hen samenwerken binnen het facultair overlegorgaan voor studenten.

Naast vergaderen doen wij natuurlijk ook aan leuke teambuildings met het hele onderwijsteam en brengen we vaak gezellig tijd door met stuvers van andere faculteiten.

Aan het hoofd van de onderwijswerking van onze faculteit staat het FOSO Bureau, ook wel het Onderwijs Bureau genoemd.
Het Onderwijs Bureau bestaat zowel uit leden van de werkgroep Politika Onderwijs als gewone stuvers. Het Onderwijs Bureau staat in voor de dagelijkse werking van FOSO, volgt de dossiers op, bereidt de open onderwijsvergaderingen (OOV’s) voor en vormt zo de link tussen de studenten en de faculteit voor onderwijs gerelateerde zaken.

Bureau Leden

Robbe Van Hoof

MOB

Faculteitsbestuur; ComOnd; POCPOL

Silke Colemont

2e Bach SOC

Faculteitsraad, ComOnd, POCSOC

Rianne Brinksma

2e Bach COM

ComOnd; POCCOM

Margaux Vanderstraeten

2e Bach Pol

Eerste Bachelor Overleg, PAL Co-Coördinatie

Loren Du Rochez

PAL Coördinator Eerste Bachelor Overleg

Lisa Van Eyken

MA VIP

POCPOL, Commissie Internationalisering

Bij studentenvertegenwoordiging wordt er al snel met een heleboel afkortingen en termen gegooid. Om het overzicht ervan wat te behouden hebben wij hieronder een overzichtje gemaakt van de belangrijkste onderwijsterminologie.

Staat er iets niet tussen? Opmerkingen en/of aanvullingen mogen gemeld worden via onderwijs@politika.be.

Onderwijs ABC

 • AAP Assisterend Academisch Personeel (assistenten)
 • AP Academisch personeel: verzamelnaam voor AAP, ZAP en BAP
 • AR Academische Raad: het hoogste beslissingsorgaan aan de KU Leuven.
 • ATP Administratief en Technisch Personeel (monitoren, technische dienst, etc.).
 • AV Algemene Vergadering
 • Ba Bachelor
 • BAMA/BaMa Bachelor Master
 • BAP Bijzonder Academisch Personeel: onderzoekers gefinancierd door een wetenschappelijk fonds.
 • COBRA Coöperatie, Reflectie en Actie – Checks & Balances: de kwaliteitszorgmethode van de KU Leuven.
 • ComOnd Commissie Onderwijs: de FPOC aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Dit is het hart van de onderwijswerking aan de FSW. Hier worden de facultaire onderwijsdossiers diepgaand besproken.
 • CVO Centrum voor VolwassenenOnderwijs
 • Erasmus EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students: Europees uitwisselingsprogramma.
 • EVC Eerder Verworven Competentie: Dit zijn eerder verworven vaardigheden die niet door een studiebewijs bekrachtigd zijn, waardoor men in een opleiding vrijstellingen kan krijgen.
 • EVK Eerder Verworven Kwalificatie: Dit zijn eerder verworven kwalificaties, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd volbracht.
 • FB Faculteitsbestuur
 • FLOF Facultair Luik OnderzoeksFonds
 • FPOC Facultaire POC: Aan de faculteit Sociale Wetenschappen heet dit de Commissie Onderwijs.
 • FO Facultair Overlegorgaan: De onderwijsvertegenwoordigers van een bepaalde faculteit.
 • FR Faculteitsraad
 • GeBu Gemeenschappelijk Bureau: Het hoogste bestuursorgaan van de KU Leuven; hier zetelen oa. de rector, de vicerectoren en de voorzitter van de Studentenraad KU Leuven.
 • IER Individueel examenrooster
 • ISP Individueel StudieProgramma: Wanneer een student zich (her)inschrijft kan hij/zij via KULoket een voorstel voor het individueel studieprogramma samenstellen.
 • KONDOR (Kwaliteitssysteem inzake Onderwijs Ontwikkelen en Realiseren) = gestandaardiseerde manier van opleidingsevaluatie
 • LOKO Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie: de representatieve studentenkoepel van de Leuvense kringen
 • Ma Master
 • ManaMa/MNM Master na Master
 • NVAO Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie: accrediteren de verschillende opleidingen.
 • OER Onderwijs- en Examenreglement
 • OLA OnderwijsLeerActiviteit, een onderdeel van een OPO.
 • OOV Open OnderwijsVergadering: Het hart van de studentenvertegenwoordiging aan de faculteit. Hier worden alle dossier met stuvers en geïnteresseerden besproken en standpunten ingenomen over opleiding-, facultaire en universitaire dossiers.
 • OPO OPleidingsOnderdeel: wat vóor de flexibilisering een vak werd genoemd.
 • OWR OnderwijsRaad: adviseert de AR over onderwijs – en studentenbeleid, studenteninspraak via de Studentenraad.
 • POC Permanente Onderwijs Commissie.
 • STOF Studenten Overleg Forum, open werkgroepen door Stura georganiseerd
 • Stura Studentenraad KU Leuven
 • TOLEDO TOetsen en LEren Didactisch Ondersteunen: het digitaal leerplatform van deKU Leuven
 • VLOR Vlaamse Onderwijsraad: hoogste onderwijsorgaan van de Vlaamse Overheid
 • ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (docenten)
 • ZER ZelfEvaluatieRapport

Facultaire Overlegorganen

FOSO is maar één van de 16 FO’s die Stura telt. Een voor elke faculteit van de KU Leuven.
Een overzichtje van alle FO’s vind je hieronder terug.

Groep Humane Wetenschappen

Canonica Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht
CORaaL Campus Overkoepelende Raad Letteren Faculteit Letteren
FOPP Facultair Overlegorgaan van Psychologie en Pedagogiek Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW)
FORS Facultair Overlegorgaan voor RechtenStudenten Faculteit Rechtsgeleerdheid
FOSO Facultair Overlegorgaan SOciale wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
Katechetika Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (THEO)
NFK Nieuwe Filosofische Kring Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)
STEB Studentenoverleg Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB)

Groep Wetenschap & Technologie

LBK Landbouwkring Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
OOR Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Faculteit Wetenschappen
StAR Studentenraad Architectuur Faculteit Architectuur (BrusselGent)
StII Studentenraad Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW)
VTK Vlaamse Technische Kring Faculteit Ingenieurswetenschappen

Groep Biomedische Wetenschappen

FAGO Faculteit Geneeskunde Overlegorgaan Faculteit Geneeskunde
Farmaceutica Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
FOLK Facultair Overlegorgaan LO & Kine Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR)

Jaarlijks komen er heel wat vragen bij de studentenvertegenwoordigers terecht. Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat jouw onderwijs gerelateerde vraag hier niet tussen? Mail ons dan gerust op onderwijs@politika.be.

Is er ook een FB-groep voor schakelstudenten?

We hebben er samen met de faculteit voor gekozen om de schakelstudenten ook te betrekken in de specifieke Mastergroepen. Voor vakspecifieke informatie, samenvattingen, notities, examenvragen etc. verwijzen we door naar de jaargroepen uit de bachelors. Een overzicht van alle groepen kan je vinden op www.politika.be.

Wat zijn de gevolgen van veranderen van richting en/of vakken meenemen voor mijn leerkrediet?

Alle info over leerkrediet, je rugzakje van 140 studiepunten en waar je voor moet oppassen als je wat achterop raakt, is te vinden op kuleuven.be/leerkrediet.

Ik wil me uitschrijven voor mijn examen. Behoud ik die kans dan nog?

Neen. Als je niet wil deelnemen aan een (her)examen, schrijf je je best wel uit. Dit zodat de prof en assistenten weten hoeveel studenten er zullen deelnemen.
De examenkans verlies je daar wel door en kan je later NIET meer inhalen.

Heb je een vraag, een opmerking, een klacht of een voorstel? Je kan ons mailen op onderwijs@politika.be, (anoniem) gebruik maken van ons meldpunt of een van onze studentenvertegenwoordigers aanspreken.

Daarnaast houden we onze wekelijkse onderwijsuurtjes. Heb je een vraag of probleem dat je liever persoonlijk aanbrengt?
Twee keer per week zit er iemand van ons onderwijsteam op het secretariaat van Politika (sw 02.45). Dit op dinsdag (12u-14u) en op donderdag (15u-17u).