Huishoudelijk reglement en privacyverklaring

Het huishoudelijk reglement en privacyverklaring, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van Politika vzw op 4 augustus 2017 en aangevuld op de AV van 7 mei 2018:
Huishoudelijk reglement Politika VZW – 2018

Statuten

De statuten, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van Politika vzw op 29 juli 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2015.


Hoofdstuk 1 – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

De vereniging is een Vereniging Zonder Winstoogmerk

Haar benaming luidt “POLITIKA”

Artikel 2

Als democratische studentenvereniging onderschrijft POLITIKA de Rechten van de Mens. In het bijzonder verklaart POLITIKA zich akkoord met de letter en de geest van:

–       De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, 10/12/1948)

–       Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM, 4/10/1950)

–       De wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen voor het publiek

–       De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

–       De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

POLITIKA erkent dat de Rechten van de Mens elke menselijke persoon onvoorwaardelijk en onverkort toekomen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven, te Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement Leuven

Artikel 4

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk voor haar leden,

a) te streven naar de democratisering van het onderwijs,

b) voor alle studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven een coördinatie- en ontmoetingscentrum uit te bouwen, waarin professionele, vormings-, culturele en ontspanningsactiviteiten aan bod komen,

c) Bij te dragen tot de ontwikkeling van een bewuste gemeenschap van sociale wetenschappers te Leuven,

d) Intern en extern de studenten sociale wetenschappen te vertegenwoordigen, hun belangen te verdedigen en hun informatie te verstrekken.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die de realisatie van dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin, zij het op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, en wel voor zo ver de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet en deze statuten.

Hoofdstuk 2 – Leden

Artikel 6

Het aantal leden waarop de rechten en plichten van toepassing zijn vastgelegd in de wet van 2 mei 2002, hierna “werkende” leden genoemd, mag nooit minder dan drie bedragen.

Artikel 7

De vereniging heeft twee soorten leden, de werkende en de toegetreden leden.

§1 De werkende leden

De werkende leden zijn verder opgedeeld in werkende leden ‘A’ en de werkende leden ‘B’

De werkende leden ‘A’, waarvan het aantal X bedraagt, behoren tot de verkozenen van de kringverkiezingen van de studentenvereniging Politika, die ieder voorjaar worden georganiseerd met betrekking tot het volgend academiejaar

De X werkende leden A worden voorgedragen door de verkozen ploeg van de Kringverkiezingen

De nieuwe leden ‘A’ treden in functie op 1 augustus van ieder jaar. Op dezelfde dag treden de oude leden ‘A’ uit

Indien geen Kringverkiezingen werden georganiseerd, en er geen nieuwe ploeg werd gekozen, blijven de bestaande werkende leden ‘A’ in functie, tot op 1 augustus van het jaar daarna

De werkende leden ‘B’ waarvan het aantal X bedraagt, worden voorgedragen door de werkende leden ‘B’ van de Raad van Bestuur. De leden ‘B’ dienen steeds geworven te worden uit de verkozenen van Kringverkiezingen van vorige jaren van de studentenvereniging Politika. De nieuwe leden ‘B’ treden in functie na afloop van de van de jaarvergadering van augustus van ieder jaar. Op hetzelfde ogenblik treden de oude leden ‘B’ uit, met dien verstande dat het aantal leden ‘B’ steeds minimaal X moet bedragen.

Niets belet dat het lidmaatschap van één of meerdere oude leden ‘B’ voor één of meer jaar wordt verlengd.

§2 De toegetreden leden

De rechten en plichten omschreven in de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zijn niet van toepassing op de toegetreden leden

Om als lid te kunnen toetreden moet men de hoedanigheid hebben van student

De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement

De toegetreden leden betalen een jaarlijks lidgeld dat maximaal 100 EUR bedraagt

Het lidmaatschap van een toegetreden lid vervalt bij niet betaling van het jaarlijks lidgeld

Artikel 8

Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. De werkende leden dienen dit te doen bij aangetekend schrijven

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het uit te sluiten lid dient de mogelijkheid te worden geboden om in zijn verdediging te voorzien op de algemene vergadering

Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging, en kan de betaalde bijdragen niet terugvorderen

Het niet meer voldoen aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden om toegetreden lid te kunnen zijn, brengt van rechtswege het einde van het lidmaatschap mee.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een elektronisch register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden moeten door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld

Het register kan door alle leden op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

Hoofdstuk 3 – Raad van Bestuur

Artikel 9

De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering en bestaat uit minstens zes leden. Zij is paritair samengesteld uit werkende leden A en werkende leden B door een bijzondere algemene vergadering van de leden, die uiterlijk in loop van de maand september van ieder jaar wordt gehouden.

Hun mandaat verstrijkt op de bijzondere algemene vergadering die uiterlijk in september van het daarop volgend jaar wordt gehouden, met oog op de aanstelling van een nieuwe raad van bestuur. Hun mandaat verstrijkt in ieder geval op 30 september van het jaar volgend op hun benoeming

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Artikel 10

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad bezit alle bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk toekent aan de algemene vergadering.

Voor de volgende handelingen informeert de raad van bestuur evenwel de de algemene vergadering. Indien 1 of meer AV-leden hierom verzoeken binnen de 7 dagen na de kennisstelling, wordt er een AV samengeroepen die de handelingen moet goedkeuren. Bij eenvoudige meerderheid van de werkende leden A en twee derden van de stemmen van de werkende leden B.

–       Voor alle handelingen die het bedrag van 1250 euro te boven gaan

–       Voor alle opnames van de spaarrekening van de vereniging

–       Voor het aangaan van alle verbintenissen waarvan de uitvoering zich uitstrekt over meer dan één academiejaar

De bestuurders kunnen bestuurstaken ook onder elkaar verdelen

Deze taakverdeling, alsook de hierboven omschreven bevoegdheidsbeperkingen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekend gemaakt.

Artikel 11

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de bevoegdheid in en buiten rechte te vertegenwoordigen toegekend aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 12

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordigers van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere werkende leden A, die bestuurder moeten zijn. Zij dragen de titel van gedelegeerd bestuurder

Bij hun benoeming zal uitdrukkelijk worden aangegeven of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Artikel 13

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, en kan eveneens een secretaris en/of een penningmeester verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De oproepingen voor de raad van bestuur geschieden per gewone post, of per e-mail, minstens acht dagen voor de vergadering en bevatten de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur, maar ieder lid heeft het recht punten aan de agenda toe te voegen

De raad vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is, en beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat op de eerste volgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens wordt ondertekend door de voorzitter. Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register.

Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders.

Hoofdstuk 4 – Algemene vergadering

Artikel 14

Een besluit van de algemene vergadering van de werkende leden is vereist voor

–       Een wijziging van de statuten

–       Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement

–       De benoeming en afzetting van bestuurders

–       De kwijting aan bestuurders

–       De goedkeuring van de begroting en de rekeningen

–       De ontbinding van de vereniging

–       De uitsluiting van een lid

–     De goedkeuring van bepaalde handelingen van de raad van bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten

–       De goedkeuring van het jaarlijks bedrag van de werkingsmiddelen die ter beschikking van de raad van bestuur worden gesteld

Artikel 15

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

De vergadering kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen telkens als het doel van de vereniging dit vereist, en in de gevallen bepaald door de wet en deze statuten.

Zij wordt tevens samengeroepen wanneer ten minsten één vijfde van de leden het vraagt.

Alle leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. De te bespreken documenten worden aan de agenda toegevoegd.

Elk voorstel ondertekend door ten minste één tiende van de leden moet op de agenda worden gebracht.

Artikel 16

Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten het anders bepalen.

Artikel 17

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ‘A’ en twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ‘B’ . De twee derde meerderheid dient in beide groepen werkende leden te worden bereikt.

Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige leden ‘A’ en ‘B’, samen en twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden ‘B’. Er dient aan beide meerderheidscriteria te gelijk voldaan te zijn.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook wijzigingen aan de statuten of aan het doel van de vereniging aannemen met de hiervoor bedoelde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede vergadering moet niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 18

Voor de jaarlijkse goedkeuring van de werkingsmiddelen van de raad van bestuur is de goedkeuring vereist van de eenvoudige meerderheid van de werkende leden ‘A’ en van een twee derden meerderheid van werkende leden ‘B’.

Artikel 19

Na elke vergadering worden notulen opgesteld, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris en door de leden die het wensen.

De notulen worden bijgehouden in een register, dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard, en waar het door de leden kan worden ingezien.

Uittreksels uit de notulen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Hoofdstuk 5 – Boekjaar, rekeningen, begroting

Artikel 20

Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus van ieder jaar, tot éénendertig juli van het daaropvolgend jaar

De algemene vergadering van de leden, die de rekeningen van het afgelopen boekjaar goedkeurt en de begroting voor het nieuwe boekjaar goedkeurt, dient ten vroegste op 15 juli en ten laatste samen te komen in oktober van ieder jaar. De leden van deze vergadering zijn de leden die vanaf 1 augustus de AV uitmaken, ook al vindt de AV al voor 1 augustus plaats.

Artikel 21

De raad van bestuur is er toe gehouden de boekhouding te voeren overeenkomstig de verplichtingen en normen opgelegd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen, en haar uitvoeringsbesluiten

Hoofdstuk 6 – Ontbinding en vereffening

Artikel 22

Onverminderd de gevallen van gerechtelijke ontbinding overeenkomstig de wet, kan de algemene vergadering van de leden steeds de ontbinding van de vereniging uitspreken onder dezelfde voorwaarde als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten en de wet.

Artikel 23

In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Na aanzuivering van de passiva, zal het netto actief een bestemming dienen te krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

De concrete invulling hiervan zal beslist worden door een algemene vergadering die door de vereffenaars wordt samengeroepen, of bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, door de vereffenaars.

Artikel 24

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, wordt verwezen naar de in voege zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot de Verenigingen Zonder Winstoogmerk.