Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van Politika vzw op 29 juli 2015.


Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Artikel 1

Onderstaande artikels vormen het Huishoudelijk Reglement (hierna ‘HR’ genoemd) van Politika vzw. Ze zijn een aanvulling op de statuten, neergelegd bij de Handelsrechtbank van Leuven op 4 augustus 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2015. Wat niet gespecificeerd wordt in de statuten of in het HR wordt geacht conform de wet aangaande de verenigingen zonder winstoogmerk te zijn.

Artikel 2

Het HR bindt alle leden van Politika vzw zoals deze bepaald zijn in de statuten.

Artikel 3

Het HR wordt door de Algemene Vergadering (hierna ‘AV’ genoemd) goedgekeurd of gewijzigd met een twee derde meerderheid met een meerderheid bij zowel werkende leden A als werkende leden B. Een wijziging in het HR heeft geldingskracht vanaf haar publicatie op de website (www.politika.be).

Artikel 4

Politika vzw telt drie geledingen: Politika Kring, Politika Kaffee en Politika Cursusdienst. Deze drie geledingen zijn bevoegd voor de op hun werkingsterrein van toepassing zijnde activiteiten, deelbegrotingen en exploitaties.

Artikel 5

De facultaire studentenvertegenwoordiging is in handen van het Facultair Overlegorgaan Sociale Wetenschappen (hierna ‘FOSO’ genoemd), waarin vertegenwoordigers van zowel campus Leuven (onder verantwoordelijkheid van Politika) als campus Antwerpen en campus Brussel worden opgenomen. FOSO heeft haar eigen huishoudelijk reglement dat ook wordt gepubliceerd op de website van Politika (www.politika.be).

Hoofdstuk II – De leden
Artikel 6: soorten leden

§1 Politika vzw heeft twee soorten leden. De werkende leden (later genoemd: kringleden) en de toegetreden leden. Deze zijn gedefinieerd in hoofdstuk twee van de statuten.

§2 De verkozen kringleden zijn – mits akkoord – per definitie werkende leden.

§3 Kringleden die gecoöpteerd worden hebben dezelfde rechten en plichten als verkozen kringleden.

Artikel 7: lidkaart

Als bewijs van lidmaatschap beschikt het toegetreden lid over een lidkaart. Op vertoon van deze lidkaart draagt het lid de rechten en de plichten die in de statuten of in dit HR bepaald zijn.

Hoofdstuk III – De drie geledingen
Algemene bepalingen
Artikel 8

§1 De kring bestaat uit alle personen die het statuut van werkend lid aanvaardden na het verkozen zijn tijdens de kringverkiezingen, gehouden het vorige werkjaar, conform Hoofdstuk IV – Kringverkiezingen van het HR.

§2 Na de verkiezingen kan de verkozen ploeg extra leden coöpteren, mits twee derde van de kringleden hier goedkeuring voor geeft.

§3 Deze goedkeuring kan enkel gegeven worden door de eerste twee kringvergaderingen van Politika vzw (later genoemd: KV) in het eerste semester en de eerste kringvergadering in het tweede semester.

Artikel 9: beslissingen                         

§1 De kring neemt beslissingen optredend als college.

§2 De volledige kring en al haar leden, ongeacht de functies die zij bekleden, dragen verantwoordelijkheid tegenover de toegetreden leden inzake alle beslissingen van de kring.

Artikel 10: ontslag

§1 Kringleden kunnen individueel ontslag nemen. Ontslagnemende leden dienen hun ontslag schriftelijk bekend te maken bij de Kringcoördinator.

§2 Indien de kringcoördinator ontslag neemt, wordt er binnen de KV van Politika vzw een plaatsvervanger aangeduid. Deze persoon dient verkozen te worden door tenminste twee derde van de leden van de KV (werkende leden).

§3 Indien dit quorum niet bereikt wordt, wordt de KV uiterlijk zeven dagen later bijeengeroepen voor een nieuwe stemming waar bij gewone meerderheid een beslissing genomen wordt.

§4 Indien een kringlid verschillend van de kringcoördinator ontslag neemt, wordt indien nodig, in diens vervanging voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 §2.

Artikel 11: uitsluiting

§1 Wanneer een kringlid een beslissing van de kring of de Raad van Bestuur (later genoemd: RVB) of de AV klaarblijkelijk negeert in de uitoefening van zijn of haar functie of indien zijn of haar gedrag klaarblijkelijk getuigt van een deloyale houding tegenover Politika vzw, kan dit kringlid uitgesloten worden volgens de volgende procedures:

Minstens drie kringleden kunnen gezamenlijk en schriftelijk een omstandige motie van wantrouwen indienen tegen het kringlid bij de kringcoördinator. De kringcoördinator dient onmiddellijk na de kennisname het bewuste kringlid hiervan op de hoogte te stellen. Het bewuste kringlid dient minstens 5 werkdagen de tijd te krijgen om in zijn verdediging te voorzien. Na verstrijken van deze termijn wordt een KV samengeroepen waar het bewuste kringlid in zijn middelen van verdediging gehoord wordt. Nadat het bewuste kringlid gehoord is, kunnen de overige leden van de KV het bewuste kringlid in zijn functie schorsen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige KV. Deze stemming verloopt geheim en achter gesloten deuren. De schorsing duurt tot de eerstvolgende AV een definitieve uitspraak doet over de uitsluiting van het lid. Deze AV dient binnen de tien werkdagen na de stemming op de KV bijeengeroepen te worden conform de modaliteiten beschreven in de statuten.

Een motie van wantrouwen tegen de kringcoördinator wordt gezamenlijk en schriftelijk ingediend bij de Raad van Bestuur door minstens drie kringleden. De voorzitter van de Raad van Bestuur brengt de kringcoördinator hiervan op de hoogte. Verder is dezelfde procedure als bij andere kringleden van toepassing.

De definitieve uitsluiting van een lid kan slechts door de AV worden uitgesproken via de procedure van statutenwijziging conform artikel 17 van de statuten. De uitsluiting mag slechts voorgesteld worden nadat de AV de belanghebbende zal gehoord hebben in zijn middelen van verdediging en nadat hij daartoe, per brief of elektronische post, ten minste vijf werkdagen op voorhand werd uitgenodigd.

De kringvergadering
Artikel 12: stemmingen

§1 Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, tenzij de wet, de statuten of dit HR anders bepalen.

§2 Ieder stemgerechtigd lid van de vergadering kan de stemming aanvragen. Indien hij of zij gesteund wordt door tenminste één ander stemgerechtigd lid van de vergadering wordt er gestemd.

§3 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, met uitzondering voor wat betreft het goedkeuren van de rekeningen. Indien er in dit laatste geval staking van stemmen is, worden de rekeningen niet goedgekeurd.

§4 Indien er geen absolute meerderheid wordt bereikt, dit wil zeggen dat het aantal stemmen voor niet groter is dan de som van het aantal tegenstemmen en het aantal onthoudingen, eindigt de stemming onbeslist en volgt er een nieuwe discussieronde. Hierna volgt een nieuwe stemming. Het resultaat van deze stemming is bindend, ongeacht het aantal onthoudingen

Artikel 13: wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteking. De stemming geschiedt echter geheim voor al de kwesties waarin personen betrokken zijn (o.m. voor de verkiezingen, uitsluitingen) of op verzoek van de voorzitter of op verzoek van minstens 5 stemgerechtigde leden.

Artikel 14: Samenstelling

§1 De kringvergadering bestaat uit alle kringleden, namelijk de werkende leden, die verkozen zijn voor het huidige werkingsjaar , zoals bepaald in artikel 5§2 van de statuten en de later gecoöpteerde leden conform Artikel 7, §3 van het HR.

§2 De vergadering is openbaar

§3 De vergadering kan gesloten verklaard worden door de voorzitter.  Dit wil zeggen dat ze enkel bijgewoond kan worden door de leden opgesomd in artikel 2 §2 & 3 en de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 15: specifieke bepalingen

§1 Kringleden krijgen slechts stemrecht indien ze de voorgaande 2 kringvergaderingen aanwezig of verontschuldigd waren en in het totaal op de helft van de kringvergaderingen van hetzelfde academiejaar aanwezig waren.

§2 Het streefdoel van de vergadering is besluitvorming volgens consensus. Stemmingen worden, behoudens bijzondere bepalingen, aangenomen door een absolute meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden.

§3 Een geldige stemming in de kringvergadering is slechts mogelijk wanneer twee derde van de stemgerechtigden aanwezig is, wanneer dit niet het geval is wordt er de volgende KV met het aantal aanwezigen definitief gestemd.

Artikel 16: verslagen en agenda

§1 De verslagen van de KV worden na goedkeuring door de werkende leden op de eerstvolgende KV uiterlijk drie dagen na goedkeuring op de website gepubliceerd.

§2 Verslagen van een KV worden met de uitnodiging van de volgende KV en uiterlijk een week na de desbetreffende KV per elektronische post verspreid naar alle werkende leden.

§3 Uiterlijk 24u voor de KV wordt de agenda per elektronische post verspreid naar alle werkende leden.

§4 Extra agendapunten kunnen voordien, of aan het begin van de vergadering geagendeerd worden.

Artikel 17: wijze van beraadslaging

§1 De kring is vrij haar vergaderingen naar eigen inzichten en in het belang van Politika vzw te organiseren.
Kernraad

Artikel 29: Samenstelling

§1 De Kernraad bestaat uit de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen binnen de kring, inclusief de hoofdbeheerders van Cursusdienst en Kaffee, en de kringcoördinator.

§3 De kernraad beslist bij consensus. Indien deze niet bereikt wordt, verhuist het punt naar de eerstvolgende KV.

Artikel 30: bevoegdheden

§1 De Kernraad is een orgaan bevoegd voor besprekingen van de kringwerking. De beslissingsmacht over de werking van Politika vzw ligt echter steeds bij de KV. Dit maakt van de Kernraad een adviserend  orgaan.

§2 Beslissingen van de kernraad moeten bekrachtigd  worden door de KV. In geval van hoogdringendheid kan dit ook na de uitvoering.  In dit laatste geval dient de reden van hoogdringendheid toegevoegd te worden aan het verslag van de kernraad.

Artikel 31: verslagen

§1 Verslagen van een Kernraad worden uiterlijk drie dagen na een bijeenkomst per elektronische post verspreid naar alle leden van de kringvergadering.

§2 Kernraadverslagen moeten goedgekeurd worden door de kringvergadering en worden toegevoegd aan de openbare KV-verslagen.

Beheerraad van de Politika Cursusdienst
Artikel 18: Samenstelling

§1 De beheerraad van de Politika Cursusdienst is samengesteld uit kringleden. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet tenminste de hoofdbeheerder verkozen zijn conform TITEL V – Kringverkiezingen van het HR.

§2 De RvB van Politika vzw dient steeds te worden uitgenodigd en  kan eveneens aanwezig zijn op de vergaderingen van de beheerraad, evenwel zonder stemrecht.

§3 De beheerraad is een orgaan dat specifiek bevoegd is voor beslissingen omtrent de werking van de cursusdienst. Beslissingen van de Cursusdienst worden steeds ter sprake gebracht op de KV.

Artikel 19: bevoegdheid

§1 De beheerraad is bevoegd voor de dagelijkse werking van de Politika Cursusdienst.

De beheerraad van Politika Kaffee
Artikel 20: Samenstelling

§1 De beheerraad van de Politika Kaffee is samengesteld uit kringleden. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet tenminste de hoofdbeheerder verkozen zijn conform TITEL V – Kringverkiezingen van het HR.

§2 De RVB van Politika vzw dient steeds te worden uitgenodigd en kan eveneens aanwezig zijn op de vergaderingen van de beheerraad, evenwel zonder stemrecht.

§ 3 De beheerraad is een orgaan dat specifiek bevoegd is voor beslissingen omtrent de werking van Politika Kaffee. Beslissingen van de beheerraad worden steeds ter sprake gebracht op de KV.

Artikel 21: bevoegdheid

§1 De beheerraad is bevoegd voor de dagelijkse werking van Politika Kaffee.

Studentenvertegenwoordiging
Artikel 22

§1 De studentenvertegenwoordigers van campus Leuven worden door de KV van Politika aangeduid, na voordracht van de verkozen onderwijsverantwoordelijke, en zullen opgenomen worden in FOSO. Verdere bepalingen zijn te vinden in het huishoudelijk reglement van FOSO.

§2 De vertegenwoordiging van campus Leuven omvat de bachelors communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen & sociologie. De vertegenwoordiging omvat de masters communicatiewetenschappen, vergelijkende & internationale politiek, overheidsmanagement- & beleid, sociologie, sociale & culturele antropologie en sociaal werk & beleid en de daaraan gekoppelde master-na-masteropleidingen.

Hoofdstuk IV – De Algemene vergadering en de Raad van Bestuur

Artikel 23: samenstelling

De samenstelling en werking van de AV en RvB wordt bepaald conform hoofdstuk 3 en 4 van de statuten.

Hoofdstuk V – Kringverkiezingen
Artikel 24:

De kringverkiezingen worden geregeld volgens het addendum: Reglement kringverkiezingen.

Artikel 25:

Dit addendum maakt in haar geheel deel uit van het Huishoudelijk reglement.  Wijzigingen gebeuren dan ook zoals deze aan het huishoudelijk reglement conform artikel 3 van het HR.

Hoofdstuk VI: Werkingsbepalingen
Artikel 26: draaiboek

§1 Het draaiboek is een schriftelijke neerslag over de concrete activiteiten van elke werkgroep, met als bedoeling om continuïteit te garanderen.

§2 Elke beginnende kring beschikt over een draaiboek die jaar per jaar doorgegeven wordt.

§3 Het is de taak van de kringcoördinator om het draaiboek door te geven aan alle werkgroepverantwoordelijken.

Artikel 27: Huisregels

§1 Politika vzw beschikt over twee gebouwen: enerzijds de Tiensestraat 55 en anderzijds de lokalen in de Faculteit Sociale Wetenschappen in de Parkstraat 45.

§2 De sleutels tot de lokalen dienen steeds overgedragen te worden van oude ploeg naar nieuwe ploeg op de AV ter afsluiting van het werkingsjaar. Wat betreft de sleutels van de lokalen in de Faculteit moeten de sleutelbewaarders van de oude ploeg hun sleutels gaan inleveren bij de faculteit.

§3 Het Kaffee en de facultaire lokalen worden ordelijk gehouden en steeds zo achtergelaten. Indien er problemen gesignaleerd worden kan de RvB de verantwoordelijken daarop wijzen; deze kunnen daarop als maatregel enkele kringleden aanstellen die voor de orde en opkuis instaan.


Addendum Kringverkiezingen
Artikel 1: toepassingsgebied

§1 Kringverkiezingen zijn enkel van toepassing op de studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven zoals bepaald in de reglementen van LOKO, de Leuvense studentenkoepel.

Artikel 2: periode

§1 Elk academiejaar zorgt de kring voor de organisatie van de kringverkiezingen tussen 15 maart en 1 juni. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden bij LOKO.

Artikel 3: consequentie

§1 De ploeg die in het kader van deze verkiezingen op een geldige wijze wordt verkozen, is verantwoordelijk voor de werking van Politika vzw vanaf 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgend academiejaar.
Artikel 4: bepaling datum

§1 De kringvergadering bepaalt, ten laatste voor 1 december, de datum waarop de kringverkiezingen plaatsvinden.
Het kiescomité

Artikel 5: aanduiding

§1 De kringvergadering duidt ten laatste op de eerste KV van het tweede semester een Kiescomité aan. Dit Kiescomité dient zich te houden aan de bepalingen onder TITEL V – Kringverkiezingen.

§2 Het Kiescomité bestaat uit drie studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven. Het Kiescomité bestaat uit één voorzitter en twee vice-voorzitters. Zij dienen zich allen neutraal op te stellen en kunnen daarom geen deel uitmaken van een opkomende ploeg.

Artikel 6: bekendmaking data

§1 Het Kiescomité zorgt dat de datum van de kringverkiezingen, de datum van het kiesdebat (cf. hoofdstuk 6), het kiesreglement, de datum en plaats van de bekendmaking van de uitslag en de contactgegevens van de leden van het Kiescomité, minimum twee maanden voor de verkiezingsdag via diverse communicatiekanalen (ad valvas, website, e.a.) bekend gemaakt worden.

§2 Het kiescomité organiseert  ten laatste 1 maand voor de start van de passieve kiesweek een infoavond waar de kiesweek wordt uitgelegd en de mensen die dat willen de kans krijgen om leden te ronselen als leden voor hun kiesploeg.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

§1 Het Kiescomité is verantwoordelijk voor de inrichting, het verloop en de goede gang van de kringverkiezingen. Het Kiescomité heeft de laatste interpretatie van de bepalingen die vallen onder Hoofdstuk V – Kringverkiezingen van het HR.

§2 Het Kiescomité beslist autonoom en bij gewone meerderheid over alle aangelegenheden die de kringverkiezingen aanbelangen, behoudens genoemde uitzonderingen. Haar beslissingen zijn met redenen omkleed

§3 Alle beslissingen van het kiescomité dienen te worden bekendgemaakt via de website van Politika vzw (www.politika.be).

§4 Beroep tegen de beslissingen van het kiescomité is mogelijk bij LOKO, de Leuvense Overkoepelende KringenOrganisatie

Artikel 8: klachten en fraude

§1 Het Kiescomité ontvangt alle klachten van stemgerechtigden schriftelijk.

§2 Indien de klacht gaat over het niet-reguliere verloop van de kringverkiezingen conform het kiesreglement van één of meerdere van de ploegen, en het Kiescomité acht deze klacht bewezen, moet het Kiescomité autonoom beslissen welke sanctie(s) de getroffen ploeg(en) krijgt of krijgen.

§3 Indien de klacht gaat over fraude, en het Kiescomité acht deze fraude bewezen, dan organiseert de kring nieuwe kringverkiezingen zoals bepaald in artikel 29.

Kandidatuurstelling
Artikel 9: wijze van kandidaat stellen

§1 Men stelt zich kandidaat als ploeg.

§2 Een opkomende ploeg dient ten minste te bestaan uit 10 personen, waaronder een kringcoördinator, een verantwoordelijke voor financiën, een hoofdbeheerder voor de cursusdienst, een hoofdbeheerder voor Politika Kaffee en een onderwijsverantwoordelijke.  Deze functies zijn niet cumuleerbaar.

§3 De kandidatuurstelling gebeurt schriftelijk en onder gesloten omslag. Ze bevat alle namen van de personen die deel uitmaken van de ploeg, alsmede hun richting en studiejaar waartoe ze behoren op het moment van inschrijving alsook hun handtekening, de ploegnaam en eventuele website (url). Deze kandidatuurstelling wordt overgemaakt aan een lid van het Kiescomité. De kandidatuurstelling gebeurt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingsdag. Er kunnen echter na deze deadline nog wijzigingen in de kandidaat-ploeg overgemaakt worden onder gesloten omslag aan het Kiescomité.

§4 Elke ploeg geeft twee GSM nummers door waarop zij zowel tijdens de actieve als de passieve kiesweek continu bereikbaar moeten zijn.

§5 Indien een ploeg gebruik wil maken van het Politika Kaffee, dient zij dit in de kandidatuurstelling te vermelden, samen met de gewenste datum.
Artikel 10: voorwaarden kandidatuurstelling

§1 Studenten met een diplomacontract en studenten met een creditcontract, indien zij voor ten minste 15 studiepunten zijn ingeschreven, aan de KU Leuven, kunnen zich als lid van een ploeg verkiesbaar stellen.

§2 De niet-cumuleerbare functies moeten bestaan uit studenten die in het werkingsjaar waarvoor ze verkozen werden  jaar minstens 15 studiepunten hebben opgenomen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven.

§3 Om geldig verkozen te worden moet een ploeg bestaan uit minimaal 10 studenten uit de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven.

Artikel 11: verbintenis

De opkomende ploegen verbinden zich er toe de voorschriften zoals bepaald in TITEL V – Kringverkiezingen van het HR strikt na te leven.

De kiescampagne
Artikel 12: stappenplan kiescampagne

§1 Te volgen stappen zijn:

– Ploegen overlopen hun programma voor zowel de actieve als de passieve campagne exact twee weken voor de kiesdag met het Kiescomité.

– Exact één week voor de start van de actieve kiescampagne (zondagavond 21u00) mogen ploegen passief campagne voeren, hieronder wordt verstaan: affiches verspreiden, flyers verspreiden, website online, aankondigingen in de aula’s, het dragen van drukwerk (T-shirt,…).

Expliciet verboden tijdens deze week zijn activiteiten, promoties, voordelen of acties.
Artikel 13: restricties

§1 Een ploeg mag pas officieel actief campagne voeren tijdens de verkiezingsweek. De verkiezingsweek start zondagavond om 21u00.

§2 Men mag geen ploeg hinderen bij zijn campagne.

§3 De campagne eindigt uiterlijk op de kiesdag om 06u00. Nadien mag er geen formele propaganda meer gevoerd worden.

§4 Door een kiesploeg mag er NIET verwezen worden naar Politika vzw of geledingen. Hieronder vallen ook logo’s. Uitzonderingen kunnen per geval aangevraagd worden door het Kiescomité. Na beraadslaging door het Kiescomité moet de beslissing meegedeeld worden aan de kiesploeg.  Elke publicatie van een verwijzing of het logo op een plaats die niet goedgekeurd is door het Kiescomité kan uitsluiting van de verkiezingen tot gevolg hebben.

§5 Indien ploegen gebruik willen maken van de infrastructuur van Politika vzw kunnen zij dit aanvragen bij het Kiescomité.

Artikel 14: sponsorcontracten

§1 Om de huidige werking van noch Politika vzw, noch Politika Kaffee, noch Politika Cursusdienst in het gedrang te brengen, dient bij sponsorcontracten de volgende zin vermeld te worden: “Deze aanvraag tot sponsoring staat volledig los van eventuele reeds bestaande overeenkomsten met Politika vzw (Parkstraat 45, 3000 Leuven) en/of Politika Kaffee (Tiensestraat 55, 3000 Leuven)”.

§2 Het Kiescomité heeft steeds inzagerecht in sponsorcontracten.

Kiesverrichtingen
Artikel 15

§1 De stemming gebeurt in een lokaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven tussen 09u00 en 18u00 op de datum zoals die door de KV voor 1 december werd bepaald. Het Kiescomité kan opteren om elektronisch te stemmen.
Artikel 16

§1 De stemming gebeurt anoniem.

§2 De stemming staat onder toezicht van het Kiescomité. Er dient steeds één lid van het Kiescomité in het stemlokaal aanwezig te zijn.
Artikel 17: stemgerechtigden

§1 Studenten met een diplomacontract en studenten met een creditcontract, indien zij voor ten minste 15 credits zijn ingeschreven, aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven hebben enkelvoudig stemrecht.

§2 Studenten met een creditcontract die voor minder dan 15 credits zijn ingeschreven, studenten met een examencontract, studenten van andere campussen, doctorandi, studenten ingeschreven in post-academische vorming, studenten van andere instellingen voor hoger onderwijs die in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de KU Leuven studeren en studenten van een interuniversitaire opleiding die niet door de KU Leuven gecoördineerd wordt hebben geen stemrecht.

§3 Bij twijfel gelden de interpretatie en de kieslijsten van LOKO
Artikel 18: stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
Artikel 19: telling van de stemming

De telling van de stemmen gebeurt na 18u30 op de verkiezingsdag achter gesloten deuren door een lid van het ZAP, AAP of ATP van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Dit personeelslid wordt bijgestaan door de voorzitter van het Kiescomité, minstens één vice-voorzitter van het Kiescomité en maximaal één lid van elke kiesploeg.

Artikel 20: het verkozen zijn

§1 De ploeg die de meeste stemmen haalt is verkozen, op voorwaarde dat minstens 20% van de stemgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Indien een ploeg vrijwillig afstand wil doen van de overwinning krijgt de eerstvolgende ploeg het mandaat toegewezen. Indien ook deze ploeg afstand wil doen van de overwinning geldt dezelfde regeling.

§ 2 Een verkozen ploeg heeft het recht om maximaal 2/5e van haar aantal leden te coöpteren. Indien een ploeg hier gebruik van wenst te maken wordt dit bij meerderheid goedgekeurd op de laatste KV van het lopende werkingsjaar of via de regeling zoals beschreven in art. 8§3 van het HR.

§ 3 Indien een verkozene beslist om al voor het begin van het werkingsjaar zijn/haar ontslag te geven, wordt dit in vermindering gebracht bij de berekening van het maximum aantal te coöpteren leden.

§ 4 De niet-cumuleerbare functies mogen niet gecoöpteerd worden, ook niet in geval van vroegtijdig ontslag.

Artikel 21: bekendmaking en handelingen na de uitslag

§1 De uitslag van de kringverkiezingen wordt na het tellen van de stemmen binnen 24u na sluiten van de stembus door het Kiescomité bekendgemaakt in Politika Kaffee en via diverse communicatiekanalen (ad valvas, website, Facebook, afroeping e.a.).

§2 De uitslag van de kringverkiezingen wordt door het Kiescomité doorgegeven aan de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

§3 De voorzitter van LOKO ontvangt na de kringverkiezingen van het Kiescomité de uitslag en bewijzen voor authenticiteit van de opkomst.

Artikel 22: niet halen van het quorum

§1 Indien het vereiste quorum van 20% niet gehaald werd, is de stemming ongeldig en wordt de procedure gevolgd conform artikel 29.
Het verkiezingsdebat

Artikel 23: datum

§1 Het Kiescomité organiseert tijdens de verkiezingsweek een debat tussen de verschillende ploegen in een lokaal op de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven. De datum van dit verkiezingsdebat wordt tenminste twee maanden op voorhand bekend gemaakt.

Artikel 24: inhoud debat

§1 Elke ploeg krijgt op dit verkiezingsdebat de gelegenheid om haar visie en programma met betrekking tot de kringwerking uit te leggen. Na afloop hiervan krijgt het publiek de kans vragen te stellen.

Artikel 26: aantal afgevaardigden

§1 Elke ploeg die zich geldig kandidaat stelde bij het Kiescomité (conform artikels 9 en 10) mag maximaal drie afgevaardigden sturen.

Artikel 27: moderatie

§1 Het verkiezingsdebat wordt gemodereerd door een lid van het Kiescomité.

Artikel 28: verslag

§1 Het verslag van het kiesdebat wordt opgemaakt door een lid van het Kiescomité en wordt voor het begin van de stemming online gepubliceerd op www.politika.be.
Nieuwe verkiezingen

Artikel 29: restricties en obligaties

§1 Indien het Kiescomité omwille van fraude (cf art 8), omwille van een te lage opkomst (cf art 22) of omwille van een andere reden de kringverkiezingen ongeldig verklaart, deelt het dit onmiddellijk mee aan de kringcoördinator en zorgt voor de onmiddellijke bekendmaking via diverse communicatiekanalen (ad valvas, website, e.a.).

§2 De kringcoördinator roept maximaal 2 dagen later een extra KV samen. Deze KV bepaalt de datum van een nieuwe verkiezingsdag. De nieuwe verkiezingsdag moet minimaal 7 dagen op voorhand via diverse communicatiekanalen (ad valvas, website e.a.) bekendgemaakt worden. Deze nieuwe verkiezingsdag wordt ten laatste in de vierde week van het nieuwe academiejaar georganiseerd.

§3 De extra KV stelt ook een nieuw Kiescomité aan, waardoor het bestaande Kiescomité automatisch wordt opgeheven. Leden van het bestaande Kiescomité kunnen ook in het nieuwe Kiescomité zetelen.

§4 Het mandaat van de gekozen leden en hun plaatsvervangers in de KV, in de AV van LOKO, de AV van Studentenraad KU Leuven en in de organen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven wordt bij nieuwe verkiezingen automatisch verlengd tot de rechtsgeldige verkiezing van nieuwe leden.

Statuten

De statuten, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van Politika vzw op 29 juli 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2015.


Hoofdstuk 1 – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

De vereniging is een Vereniging Zonder Winstoogmerk

Haar benaming luidt “POLITIKA”

Artikel 2

Als democratische studentenvereniging onderschrijft POLITIKA de Rechten van de Mens. In het bijzonder verklaart POLITIKA zich akkoord met de letter en de geest van:

–       De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, 10/12/1948)

–       Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM, 4/10/1950)

–       De wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen voor het publiek

–       De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

–       De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

POLITIKA erkent dat de Rechten van de Mens elke menselijke persoon onvoorwaardelijk en onverkort toekomen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven, te Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement Leuven

Artikel 4

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk voor haar leden,

a) te streven naar de democratisering van het onderwijs,

b) voor alle studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen, campus Leuven van de KU Leuven een coördinatie- en ontmoetingscentrum uit te bouwen, waarin professionele, vormings-, culturele en ontspanningsactiviteiten aan bod komen,

c) Bij te dragen tot de ontwikkeling van een bewuste gemeenschap van sociale wetenschappers te Leuven,

d) Intern en extern de studenten sociale wetenschappen te vertegenwoordigen, hun belangen te verdedigen en hun informatie te verstrekken.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die de realisatie van dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin, zij het op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, en wel voor zo ver de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet en deze statuten.

Hoofdstuk 2 – Leden

Artikel 6

Het aantal leden waarop de rechten en plichten van toepassing zijn vastgelegd in de wet van 2 mei 2002, hierna “werkende” leden genoemd, mag nooit minder dan drie bedragen.

Artikel 7

De vereniging heeft twee soorten leden, de werkende en de toegetreden leden.

§1 De werkende leden

De werkende leden zijn verder opgedeeld in werkende leden ‘A’ en de werkende leden ‘B’

De werkende leden ‘A’, waarvan het aantal X bedraagt, behoren tot de verkozenen van de kringverkiezingen van de studentenvereniging Politika, die ieder voorjaar worden georganiseerd met betrekking tot het volgend academiejaar

De X werkende leden A worden voorgedragen door de verkozen ploeg van de Kringverkiezingen

De nieuwe leden ‘A’ treden in functie op 1 augustus van ieder jaar. Op dezelfde dag treden de oude leden ‘A’ uit

Indien geen Kringverkiezingen werden georganiseerd, en er geen nieuwe ploeg werd gekozen, blijven de bestaande werkende leden ‘A’ in functie, tot op 1 augustus van het jaar daarna

De werkende leden ‘B’ waarvan het aantal X bedraagt, worden voorgedragen door de werkende leden ‘B’ van de Raad van Bestuur. De leden ‘B’ dienen steeds geworven te worden uit de verkozenen van Kringverkiezingen van vorige jaren van de studentenvereniging Politika. De nieuwe leden ‘B’ treden in functie na afloop van de van de jaarvergadering van augustus van ieder jaar. Op hetzelfde ogenblik treden de oude leden ‘B’ uit, met dien verstande dat het aantal leden ‘B’ steeds minimaal X moet bedragen.

Niets belet dat het lidmaatschap van één of meerdere oude leden ‘B’ voor één of meer jaar wordt verlengd.

§2 De toegetreden leden

De rechten en plichten omschreven in de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zijn niet van toepassing op de toegetreden leden

Om als lid te kunnen toetreden moet men de hoedanigheid hebben van student

De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement

De toegetreden leden betalen een jaarlijks lidgeld dat maximaal 100 EUR bedraagt

Het lidmaatschap van een toegetreden lid vervalt bij niet betaling van het jaarlijks lidgeld

Artikel 8

Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. De werkende leden dienen dit te doen bij aangetekend schrijven

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het uit te sluiten lid dient de mogelijkheid te worden geboden om in zijn verdediging te voorzien op de algemene vergadering

Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging, en kan de betaalde bijdragen niet terugvorderen

Het niet meer voldoen aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden om toegetreden lid te kunnen zijn, brengt van rechtswege het einde van het lidmaatschap mee.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een elektronisch register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden moeten door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld

Het register kan door alle leden op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

Hoofdstuk 3 – Raad van Bestuur

Artikel 9

De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering en bestaat uit minstens zes leden. Zij is paritair samengesteld uit werkende leden A en werkende leden B door een bijzondere algemene vergadering van de leden, die uiterlijk in loop van de maand september van ieder jaar wordt gehouden.

Hun mandaat verstrijkt op de bijzondere algemene vergadering die uiterlijk in september van het daarop volgend jaar wordt gehouden, met oog op de aanstelling van een nieuwe raad van bestuur. Hun mandaat verstrijkt in ieder geval op 30 september van het jaar volgend op hun benoeming

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Artikel 10

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad bezit alle bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk toekent aan de algemene vergadering.

Voor de volgende handelingen informeert de raad van bestuur evenwel de de algemene vergadering. Indien 1 of meer AV-leden hierom verzoeken binnen de 7 dagen na de kennisstelling, wordt er een AV samengeroepen die de handelingen moet goedkeuren. Bij eenvoudige meerderheid van de werkende leden A en twee derden van de stemmen van de werkende leden B.

–       Voor alle handelingen die het bedrag van 1250 euro te boven gaan

–       Voor alle opnames van de spaarrekening van de vereniging

–       Voor het aangaan van alle verbintenissen waarvan de uitvoering zich uitstrekt over meer dan één academiejaar

De bestuurders kunnen bestuurstaken ook onder elkaar verdelen

Deze taakverdeling, alsook de hierboven omschreven bevoegdheidsbeperkingen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekend gemaakt.

Artikel 11

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de bevoegdheid in en buiten rechte te vertegenwoordigen toegekend aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 12

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordigers van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere werkende leden A, die bestuurder moeten zijn. Zij dragen de titel van gedelegeerd bestuurder

Bij hun benoeming zal uitdrukkelijk worden aangegeven of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Artikel 13

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, en kan eveneens een secretaris en/of een penningmeester verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De oproepingen voor de raad van bestuur geschieden per gewone post, of per e-mail, minstens acht dagen voor de vergadering en bevatten de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur, maar ieder lid heeft het recht punten aan de agenda toe te voegen

De raad vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is, en beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat op de eerste volgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens wordt ondertekend door de voorzitter. Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register.

Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders.

Hoofdstuk 4 – Algemene vergadering

Artikel 14

Een besluit van de algemene vergadering van de werkende leden is vereist voor

–       Een wijziging van de statuten

–       Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement

–       De benoeming en afzetting van bestuurders

–       De kwijting aan bestuurders

–       De goedkeuring van de begroting en de rekeningen

–       De ontbinding van de vereniging

–       De uitsluiting van een lid

–     De goedkeuring van bepaalde handelingen van de raad van bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten

–       De goedkeuring van het jaarlijks bedrag van de werkingsmiddelen die ter beschikking van de raad van bestuur worden gesteld

Artikel 15

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

De vergadering kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen telkens als het doel van de vereniging dit vereist, en in de gevallen bepaald door de wet en deze statuten.

Zij wordt tevens samengeroepen wanneer ten minsten één vijfde van de leden het vraagt.

Alle leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. De te bespreken documenten worden aan de agenda toegevoegd.

Elk voorstel ondertekend door ten minste één tiende van de leden moet op de agenda worden gebracht.

Artikel 16

Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten het anders bepalen.

Artikel 17

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ‘A’ en twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ‘B’ . De twee derde meerderheid dient in beide groepen werkende leden te worden bereikt.

Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige leden ‘A’ en ‘B’, samen en twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden ‘B’. Er dient aan beide meerderheidscriteria te gelijk voldaan te zijn.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook wijzigingen aan de statuten of aan het doel van de vereniging aannemen met de hiervoor bedoelde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede vergadering moet niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 18

Voor de jaarlijkse goedkeuring van de werkingsmiddelen van de raad van bestuur is de goedkeuring vereist van de eenvoudige meerderheid van de werkende leden ‘A’ en van een twee derden meerderheid van werkende leden ‘B’.

Artikel 19

Na elke vergadering worden notulen opgesteld, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris en door de leden die het wensen.

De notulen worden bijgehouden in een register, dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard, en waar het door de leden kan worden ingezien.

Uittreksels uit de notulen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Hoofdstuk 5 – Boekjaar, rekeningen, begroting

Artikel 20

Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus van ieder jaar, tot éénendertig juli van het daaropvolgend jaar

De algemene vergadering van de leden, die de rekeningen van het afgelopen boekjaar goedkeurt en de begroting voor het nieuwe boekjaar goedkeurt, dient ten vroegste op 15 juli en ten laatste samen te komen in oktober van ieder jaar. De leden van deze vergadering zijn de leden die vanaf 1 augustus de AV uitmaken, ook al vindt de AV al voor 1 augustus plaats.

Artikel 21

De raad van bestuur is er toe gehouden de boekhouding te voeren overeenkomstig de verplichtingen en normen opgelegd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen, en haar uitvoeringsbesluiten

Hoofdstuk 6 – Ontbinding en vereffening

Artikel 22

Onverminderd de gevallen van gerechtelijke ontbinding overeenkomstig de wet, kan de algemene vergadering van de leden steeds de ontbinding van de vereniging uitspreken onder dezelfde voorwaarde als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten en de wet.

Artikel 23

In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Na aanzuivering van de passiva, zal het netto actief een bestemming dienen te krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

De concrete invulling hiervan zal beslist worden door een algemene vergadering die door de vereffenaars wordt samengeroepen, of bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, door de vereffenaars.

Artikel 24

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, wordt verwezen naar de in voege zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot de Verenigingen Zonder Winstoogmerk.