Diplomavolgtijdelijkheid volledig afgeschaft

Dit academiejaar werd de diplomavolgtijdelijkheid ingevoerd aan onze faculteit. Concreet zorgt die maatregel ervoor dat studenten hun masterproef niet mogen opnemen als ze hun bachelor nog niet volledig hebben afgerond. Deze regel werd vorig academiejaar in april opgenomen in de lijst met programmawijzigingen.

Tijdens de herexamens kwamen er plots vragen en opmerkingen van ongeruste studenten. Ze hadden veel te laat vernomen dat ze al hun bachelorvakken moesten afronden als ze het jaar erop hun masterproef wilden maken en hun diploma wilden halen. Op de Commissie Onderwijs van september wezen de studentenvertegenwoordigers er dan ook op dat de faculteit de regeling niet duidelijk genoeg gecommuniceerd had. Daarom werd er besloten de uitzonderingsverzoekschriften soepel te bekijken.

Na de ruime goedkeuring van de verzoekschriften werd de diplomavolgtijdelijkheid opnieuw besproken, waarbij de faculteit voorstelde om volgend academiejaar wel een strikte toepassing te hanteren. Daarenboven werd er verwezen naar een uitspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen waarin de universiteit een masterdiploma had moeten leveren aan een student die zijn bachelor nog niet had afgerond.

Na navraag bij de Studentenraad KU Leuven en het analyseren van de uitspraken van de Raad, kwamen de studentenvertegenwoordigers tot de vaststelling dat er helemaal geen sprake was van zo’n uitspraak. De enige beslissingen die de Raad nam, hadden betrekking op voorbereidings- en schakelprogramma’s, waarbij er steeds vakinhoudelijk werd beargumenteerd. Er was dan ook geen enkel precedent waarbij een student zijn masterdiploma zou krijgen zonder een verworven bachelordiploma. Bovendien gaat de regel van de diplomavolgtijdelijkheid in tegen de flexibilisering van het hoger onderwijs en staat het haaks op de geest van de diplomaruimte.

Op de Commissie Onderwijs van 8 december werd er uiteindelijk een definitieve beslissing genomen. De studentenvertegenwoordigers herhaalden hun argumenten inzake de beroepscasussen, het flexibiliseringdecreet en de diplomaruimte. Verder wezen ze ook op het feit dat de regel ongelijkheid creëert aangezien ze niet werd ingevoerd voor de master in sociaal werk en beleid. Bovendien zorgt de maatregel in veel gevallen voor een studieduurverlenging waarbij het niet uitgesloten is dat studenten onder de wettelijke grens van 27 studiepunten om recht te hebben op kinderbijslag terechtkomen. Een bijkomend element was dat studenten vaak nog enkele keuzevakken uit de bachelor moeten afronden samen met hun master. Het is duidelijk dat dergelijke opleidingsonderdelen niet noodzakelijk zijn om een masterproef te kunnen aanvatten. Na onze argumenten gehoord te hebben, besloot de Commissie Onderwijs dan ook de diplomavolgtijdelijkheid volledig af te schaffen.

Samengevat: vanaf komend academiejaar kan iedereen weer gewoon zijn masterproef afleggen, ook als hij/zij zijn bachelor nog niet helemaal heeft afgerond. Let wel: op het einde van het jaar kan je enkel je masterdiploma halen als je tegelijk ook geslaagd bent op de resterende bachelorvakken.

Heb je nog vragen? Contacteer Politika Onderwijs via onderwijs@politika.be.

Lins Heivers
Vice-kringcoördinator
Studentenvertegenwoordiger Commissie Onderwijs

Just some ITer helping out