Geen tweejarige master

Communicatietekst naar de studenten

Onze faculteit heeft samen met haar zusterfaculteiten van de UA, de UGent en de VUB eerder dit jaar een aanvraag ingediend tot studieduurverlenging van onze masters. Bedoeling was om de eenjarige masters te verlengen naar twee jaar om zo de haalbaarheid groter te maken, meer te kunnen focussen op onderzoeksgerichte competenties, de affiniteit met het werkveld te verhogen door een stage in de master en nieuwe, verdiepende aspecten aan te bieden. Om deze argumenten te staven werd een dossier opgesteld en een survey afgenomen bij de werkgevers.

Op 2 oktober heeft een beoordelingscommissie van de NVAO zich gebogen over de aanvraagdossiers en een rapport opgemaakt. Daaruit blijkt dat de verschillende universiteiten niet voldoende kunnen aantonen dat die tweejarige master noodzakelijk is om de aangehaalde doelstellingen te bereiken. De commissie behandelt in haar advies drie aspecten: leerresultaten, studielast en werkveld.

Inzake leerresultaten merkt men op dat de relatie tussen de voorgestelde stage en de masterproef onduidelijk is. Bovendien zegt het aanvraagdossier weinig over waarom de studenten vertraging oplopen in hun studieprogramma en hun masterproef niet op tijd inleveren. De uitbreiding van het masterprogramma met nieuwe onderwerpen en doelstellingen zou immers opnieuw tot vertraging kunnen leiden.

Om de te hoge studielast aan te kaarten, werd er in het aanvraagdossier gebruik gemaakt van een vergelijking met andere landen. De beoordelingscommissie stipt aan dat er in de vergelijking geen aandacht is besteed aan wetenschappelijke methoden en dat het ook niet duidelijk is waarom net deze landen zijn gekozen. Verder wordt er opgemerkt dat het dossier niet uitsluit dat de verwachtingen van de faculteit gewoon te hoog zijn.

Op het vlak van werkveld is men er niet van overtuigd dat de survey voldoende de argumenten van de universiteiten bevestigt. Volgens de commissie worden er te snel conclusies getrokken, zijn een aantal elementen gebiast, is het niet duidelijk wat voor werkgevers er precies werden ondervraagd en ontbreken de opinies van belangrijke organisaties.

De NVAO heeft op 13 oktober dan ook een negatief advies uitgebracht voor alle masters die opgenomen waren in de aanvraag: Politieke wetenschappen, Sociologie en Communicatiewetenschappen. De adviezen zijn ondertussen doorgezonden naar de Vlaamse regering voor de eindbeslissing. Het verhaal van de tweejarige master loopt hier dus ten einde.

Lins Heivers
Vice-kringcoördinator Politika
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsbestuur

a

Standpunt Politika Onderwijs inzake het negatief advies

Wat vindt Politika Onderwijs van het negatief advies?

Uiteraard zijn we ergens wel teleurgesteld. De faculteit had ons immers betrokken bij de opmaak van het aanvraagdossier. Bovendien had de tweejarige master kunnen zorgen voor meer praktijkervaring en een spreiding van de masterproef. Bij de studenten is er echter ook een zekere opluchting: de dossiers die omwille van het uitzicht op een studieduurverlenging op de lange baan werden geschoven, kunnen nu aangepakt worden. Onze studentenvertegenwoordigers zullen dan ook intens beraadslagen binnen de facultaire raden en commissies.

Heeft de faculteit er alles aan gedaan om de tweejarige master er door te krijgen?

De faculteit heeft, samen met de partners van de UGent, de UA en de VUB, veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in het aanvraagdossier. Door een samenloop van omstandigheden (drie van de vier hoofdrichtingen aan onze faculteit worden dit academiejaar gevisiteerd) en de strakke interne deadlines, is men uiteindelijk in tijdsnood gekomen. Daarom is de survey die het werkveld moest bevragen te snel uitgevoerd moeten worden. In het NVAO-advies werd deze werkveldbevraging dan ook met de grond gelijkgemaakt. Desondanks kunnen we ons niet van de mening ontdoen dat er in NVAO-kringen een verkeerd beeld wordt opgehangen van Sociale Wetenschappen. Inzake leerresultaten en studielast werd immers ook een negatief advies gegeven, terwijl daar echt wel goede argumenten naar voren kwamen in het aanvraagdossier. Blijkbaar leeft dus nog steeds de gedachte dat onze richtingen te beperkt zijn en geen tweejarige master nodig hebben.

Hoe moet het nu verder? Zijn er andere oplossingen voor de problemen die er heersen?

De KU Leuven heeft alle aanvragen tot studieduurverlenging intern geblokkeerd voor een vijftal jaar. De komende jaren zullen er dus geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Samen met de faculteit zullen we nu intens samenwerken om de huidige problemen aan te pakken nu er uitsluitsel is over het dossier van de tweejarige master.

Daan Degrande en Vince Devos
Onderwijsverantwoordelijken Politika

Just some ITer helping out